M

T

Polityka prywatności

Strona www.mtwdevelopment.pl („Strona”) nie ma charakteru publicznego
zapewnienia w rozumieniu art. 556[1] kodeksu cywilnego ani oferty w rozumieniu 66[1] kodeksu cywilnego.
Przedstawione na Stronie wizualizacje, animacje, modele budynków i tym podobne materiały,
mają charakter poglądowy.Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące inwestycji zawarte są w prospekcie informacyjnym,
umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MTW DEVELOPMENT sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,
adres: ul. Wielicka 179, 30-663 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS pod numerem 0000605464
(dalej „Administrator”).

2. Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem drogą mailową, pisząc na adres: biuro@mtwdevelopment.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. Realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
2. Przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora
oraz spółek z jego grupy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
3. Wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
(zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona,
4. Wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),
jeżeli zgoda została wyrażona.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora
na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz podmioty z grupy kapitałowej Administratora
(dla wewnętrznych celów administracyjnych).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora
lub przez czas wynikający z okresu przedawnienia roszczeń, praw konsumenta,
prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora,
przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

1. Ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora
oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe,
za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan
prawo zażądać ich sprostowania;
3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował;
kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych
na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem;
albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody
na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane
do innego administratora;
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych
dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”.
W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu.
W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę.
Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora.
Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być
zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach,
dla których zgoda była wyrażona;
7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych
albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony,
potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń)
Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem.
Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.