M

T

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MTW Development - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 179 30-663 Kraków, zwany dalej także jako „Developer”, dane kontaktowe Developera : tel. +48 509 170 212, +48 513 757 233 e-mail: biuro@mtwdevelopment.pl; adres strony internetowej: www.mtwdevelopment.pl

2. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.mtwdevelopment.pl; pod e-mailem biuro@mtwdevelopment.pl pod numerem telefonu +48 509 170 212, +48 513 757 233 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

3.1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

3.2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Treść wiadomości;
 4. Temat wiadomości.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Developer przetwarza Pani/Pana dane osobowe we następujących celach:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Developerem, w tym w celu dokonania prezentacji oferty (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),

b) realizacji zawartej z Developerem umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),

c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Developerze związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),

d) marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) wewnętrznych celów administracyjnych Developera, w tym analizy bazy klientów oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • firmy pocztowe i kurierskie,
 • firma administrująca naszą stronę internetową,
 • firma dostarczająca serwery oraz serwery poczty e-mail.
 • firmy administrujące sieć informatyczną,
 • firma prowadząca księgowość,
 • kancelaria notarialna,
 • firmy projektowe,
 • firmy instalacyjno – budowlane,
 • kancelaria prawna,
 • Banki, instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

1) w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Developerem umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,

2) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Developera – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,

3) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Developera stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Developera Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: ) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

7. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Developera Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Developerem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Developerem.

10. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, promocyjnym i marketingowym lub dokonania odwiedzi na zapytanie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przedstawienia oferty, promocji i informacji marketingowej oraz odpowiedzi na zapytanie które kieruje Pani/Pan do Developera.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: biuro@mtwdevelopment.pl

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).